Ochrana osobních údajů, provozní a obchodní podmínky (dále jen POP)

POJMY

 1. Web
  Web, na kterém se nacházíte.
 2. Uživatel, osobní údaje
  Uživatel je osoba používající web a/nebo aplikace, která dovršila věk 18 let. Osobám pod tuto věkovou hranici je použití webu/aplikace zakázáno. K používání webu/aplikace v celém jeho rozsahu je nezbytné, aby uživatel udělil souhlas se zpracováním svých OÚ; po udělení tohoto souhlasu se stává tzv. Subjektem osobních údajů. OÚ je jakákoliv informace, s pomocí níž lze přímo nebo nepřímo uživatele identifikovat, jako např. jméno, adresa, telefonní číslo, IP adresa, cookies apod.
 3. Správce
  Provozovatel webu/aplikace - společnost TANGER infosystems s.r.o, IČ: 60705078, sídlem Keltičkova 1298/62, 71000 Slezská Ostrava (dále jen „správce“), kterému jako uživatel udělujete výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním Vašich OÚ dle níže uvedených podmínek.
 4. Cookies
  Správce používá na webu cookies - malé datové soubory uložené dočasně v prohlížeči nebo zařízení uživatele. Cookies slouží k identifikaci a nastavení uživatele, přizpůsobení zobrazení webu dle zařízení uživatele, zobrazení cílené reklamy a měření její účinnosti, sběru informací o používání webu uživatelem, sledování návštěvnosti webu a k propojení se sociálními sítěmi včetně automatického přihlášení či zajištění funkce tlačítka apod. Uživatel může cookies kdykoli smazat v nastavení prohlížeče, který používá. Po smazání cookies uživatel nebude přihlášen automaticky, bude se muset opět přihlásit.

ČLÁNEK I - OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účel a právní základ zpracování OÚ
  Správce zpracovává OÚ pro účely používání webu/aplikace uživatelem, spravování účtu uživatele, nabídky služeb, personalizace nebo za účelem přímého marketingu (tj. nabízení cílené reklamy, produktů a služeb správce či třetích osob, dále jen PM) včetně zasílání informativních, reklamních či obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Právním základem zpracování OÚ je plnění zákonných povinností správcem, oprávněný nárok správce anebo tento Váš souhlas a skutečnost, že OÚ jsou nezbytné pro naplnění používání webu či odběru PM uživatelem. OÚ/PM jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jen „GDPR“) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Rozsah zpracování OÚ
  Správce zpracovává OÚ v režimu uživatele bez registrace (bez souhlasu uživatele – prohlížení webu) anebo s registrací (se souhlasem - plnohodnotné používání webu/aplikace):

  a/ uživatel bez registrace - IP adresa, cookies, datum a čas návštěvy, stránky na webu navštívené, identifikace zařízení, typ prohlížeče, jeho verze a nastavení, rozlišení obrazovky, operační systém,

  b/ uživatel s registrací - IP adresa, email, přístupové heslo, cookies, dále pak - pokud uživatel vložil: pohlaví, věk, rok/event. datum narození, výška, rodinný stav, vzdělání, město, telefonní čísla, fotografie, Facebook id či Google id (pouze používá-li je uživatel k přihlášení ke službám správce), datum a čas návštěvy, nastavení účtu uživatele, nastavení newsletterů, VIP členství, sledované produkty (tzv. hlídací pes), hodnocení produktů a služeb uživatelem, stránky na webu navštívené, komunikace uživatele, identifikace zařízení, typ prohlížeče, jeho verze a nastavení, rozlišení obrazovky, operační systém.
   - chce-li uživatel využívat k přihlášení ke službám správce služby třetích stran, tedy Facebook nebo Google, správce obdrží Facebook/Google id a po uživateli si vyžádá platnou emailovou adresu. Tato emailová adresa je uložena v zabezpečené databázi správce a není nikde zveřejňována - slouží výhradně pro přihlášení ke službám správce a ke komunikaci mezi uživatelem a správcem. Tuto adresu může uživatel kdykoli změnit prostřednictvím volby v sekci Můj účet, kde uživatel své osobní údaje spravuje (viz sekce Pojmy, článek 1). Bude-li chtít uživatel emailovou adresu smazat, je nutné smazat účet.

 3. Zpracování, předávání a ochrana OÚ
  Správce zpracovává OÚ v souvislosti s používáním webu či aplikace nebo uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s uživatelem, nebo v případě, že správce shromáždil OÚ jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či na základě oprávněného zájmu správce nebo k plnění zákonných povinností. OÚ může správce předávat také zpracovatelům:
  • Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; analytické a reklamní nástroje Analytics, AdSense, AdWords, Admob; podmínky ochrany soukromí: https://policies.google.com/ technologies/ads,
  • Facebook Ireland Limited, sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; nástroje Facebook, Facebook Business Manager; podmínky ochrany soukromí: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy,
  • Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO 26168685; nástroj reklamy Sklik,
  • MAFRA, a.s., sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351; inzerce,
  • Pays.cz s.r.o., sídlem Štefánikova 836/1, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 03686515; poskytovatel PR SMS,
  • Global Payments s.r.o., IČ: 04235452 V Olšinách 626/80 100 00 Praha 10; poskytovatel platební brány,
  Zpracování OÚ provádí správce výpočetní technikou, popř. manuálně - pověřenými zaměstnanci, příp. třetí stranou na základě smluvního vztahu, to vše při dodržení požadavků GDPR pro správu a zpracování OÚ. Pověřené osoby mají přístup k OÚ pouze pokud to je nutné pro poskytnutí služby či splnění zákonných požadavků, po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, jsou povinny respektovat právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany OÚ. Zajišťujeme ochranu OU proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje. Veškeré OU, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.
 4. Doba zpracování OÚ
  Správce zpracovává OÚ v souvislosti s účely používání webu/aplikace nebo PM, a to do doby 6 měsíců od ukončení registrace či používání webu/aplikace nebo odvolání souhlasu se zpracováním OÚ. Pro účely plnění zákonných povinností je správce povinen OÚ uchovávat po dobu 10 let.
 5. Poskytování OÚ
  Uživatel poskytujete OÚ zcela dobrovolně, nemá povinnost je poskytnout. Pokud však uživatel OÚ správci neposkytnete, správce nebude schopen umožnit plnohodnotné využívání webu/aplikace uživatelem. Je zcela na uvážení uživatele, zda web/aplikaci využívat bude či nikoli. V případě, že uživatel nesouhlasí se zpracováním OÚ, neměl by web/aplikace používat.
 6. Práva při zpracování OÚ
  Uživatel může souhlas kdykoliv odvolat, stejně tak může OÚ opravit/doplnit, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování OÚ, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým OÚ a dalších právech stanovených v GDPR - a to vyplněním a odesláním formuláře uvedeného v patičce webu pod odkazem „NAPIŠTE NÁM“. Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k OÚ uživatele. Odvoláním výše uvedeného souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování OÚ, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.
 7. Zrušení účtu uživatelem
  V sekci Můj účet uživatel spravuje svá data/OÚ. Uživatel výslovně bere na vědomí, že v případě, že uživatel svůj účet smaže, všechna jeho data budou nenávratně vymazána.

ČLÁNEK II - PROVOZNÍ PODMÍNKY

 1. Uživatel webu je plně zodpovědný za dodržování těchto POP a je povinen se jimi řídit. Pokud uživatel s POP nesouhlasí, neměl by web používat. Uživatel souhlasem s POP akceptuje veškerá jejich ustanovení. Bez souhlasu s POP není uživateli dovolena registrace ani vkládání jakýchkoli dat. Při registraci či vkládání dat je uživatel povinen uvést minimálně platnou emailovou adresu, heslo a popř. další pravdivé údaje požadované správcem.
 2. Správce doporučuje uživateli používat nejnovější technologie, tzn. poslední verzi prohlížeče, operačního systému apod. V opačném případě správce negarantuje uživateli plnohodnotný provoz webu/aplikace.
 3. V rámci provozu webu/aplikace umožňuje správce uživatelům přístup k webu, dále možnost vkládat na web textové, obrazové a zvukové informace (dále jen data), web tato data může zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo jinak s nimi dále pracovat. Správce je oprávněn, bez souhlasu uživatele čí jeho předchozího upozornění, web/aplikace jakkoli upravovat nebo inovovat. Správce není nijak zodpovědný za činnost uživatele na webu ani za způsob jak web používá, veškerá zodpovědnost je na straně uživatele.
 4. Pro data, která uživatel na web vkládá, platí určité pokyny a omezení: je zakázáno vkládat data chráněná autorským zákonem, bez toho aniž by uživatel disponoval k datům právy umožňujícímu dané použití, je zakázáno vkládat URL odkazy na jiné komerční internetové služby, není-li výslovně správcem uvedeno jinak, je zakázáno vytvářet duplicitní registrace - tzv. „identity“, tedy stav kdy se za více on-line registracemi prokazatelně ukrývá jedna a tatáž osoba, na seznamovacích a komunitních webech je striktně zakázáno nabízení a reklama jakýchkoli služeb či zboží uživatelem, ať už za úplatu, výměnou či zdarma - uživatel výslovně prohlašuje, že seznamovací/komunitní web/aplikace nepoužije k jakýmkoli obchodním účelům nebo praktikám, které odporují zákonům České republiky či Evropské Unie. Ostatní pokyny týkající se používání webu/aplikace jsou zveřejněny přímo na příslušných stránkách webu/aplikace. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat. Správce si vyhrazuje právo na smazání dat nebo přesun dat, profilu či inzerátu do jiné kategorie, pokud uživatelem zvolená kategorie/oblast/zaměření neodpovídá vloženým datům. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že data, která na web vloží, mohou být zobrazena, přečtena, zpracována či jinak použita třetí osobou.
 5. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním webu/aplikace vkládá data, poskytuje tím správci následující práva k těmto výsledkům činnosti uživatele a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto datům. Na základě předání těchto dat nevzniká správci povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tato data kdykoli na základě vlastního uvážení z webu odstranit. Za poskytnutí oprávnění správci k datům nenáleží uživateli jakákoli úplata.
 6. Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby z webu získané, ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat web k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto POP.
 7. Uživatel nesmí web/aplikace využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci webu/aplikace, nebo jakkoli omezovat, poškozovat či urážet jiné uživatele. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se webu/aplikace, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo prostřednictvím webu/aplikace poskytnuty.
 8. Pro přístup k webu/aplikaci a jeho používání je rovněž zakázáno skrývat identitu počítače, na kterém uživatel web používá, pomocí software, služby či funkce prohlížeče, které umožňují skrývání identity. Při porušení tohoto ustanovení si správce vyhrazuje právo znemožnit uživateli přístup k webu či omezit používání aplikace.
 9. Uživatel se zavazuje, že své přihlašovací údaje k webu/aplikaci neposkytne třetí osobě. V opačném případě si je vědom, že mohou být zneužity a v této souvislosti si je také vědom rizik z toho pro něj vyplývajících. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití přihlašovacích údajů a s tím spojenými neoprávněnými zásahy třetích osob.
 10. Uživatel tímto uděluje výslovný a dobrovolný souhlas se zasíláním emailů na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci. Tento souhlas může uživatel kdykoli odvolat. Emaily zasílané uživateli mohou mít informační, reklamní nebo obchodní charakter. Souhlasem s těmito POP, uživatel tyto aktivity ze strany správce nepovažuje za spam. Nesouhlas se zasíláním těchto emailů, může uživatel oznámit správci prostřednictvím služby „NAPIŠTE NÁM“ uvedené v patičce webu.
 11. Uživatel bere na vědomí, že web může zahrnovat propojení na ostatní weby provozované správcem nebo na jiné weby, které zabezpečují různé funkce jako např. zobrazování reklamy, měření návštěvnosti apod. (dále jen propojené weby), tak jak je uvedeno v Čl. I, bod 3 těchto POP. V případě, že propojené weby nejsou kontrolovány správcem, není tento za tyto propojené weby nijak zodpovědný.
 12. Uživatel dále bere na vědomí, že na webu/aplikaci jsou zobrazovány reklamy zobrazované správcem, reklamními systémy či třetími stranami. Uživatel také bere na vědomí, že reklamní systémy mohou používat informace o návštěvách reklam ze strany uživatele k cílení reklamy či nabídek zboží nebo služeb. Uživatel bere na vědomí, že pokud bude jakýmkoli způsobem omezovat zobrazování reklam, správce si vyhrazuje právo libovolným způsobem omezit či úplně zamezit uživateli používání webu/aplikace.
 13. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s používáním webu/aplikace nebo nemožnosti tyto používat nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Uživatel bere na vědomí, že při zajišťování provozu webu/aplikace může dojít k výpadku, a také že může dojít ke ztrátě dat. Správce v těchto případech nenese žádnou odpovědnost.
 14. Správce si vyhrazuje právo a uživatel je bere na vědomí, že jestliže uživatel nebude web využívat po dobu více než 6 měsíců, může být uživateli jeho registrace na webu ukončena, veškerá jeho data pak budou odstraněna.

ČLÁNEK III - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti správce a uživatele při používání webu/aplikace a úhradě poplatků (dále jen poplatek) spojených s používáními webu/aplikace uživatelem.

Registrace, přihlášení
 1. Uživatel se na web registruje/přihlašuje prostřednictvím webové stránky k tomuto určené nebo aplikace; registrace/ přihlášení je zdarma. Správce si vyhrazuje právo uživatele nezaregistrovat nebo registraci zrušit, takové rozhodnutí není povinen nijak zdůvodňovat.
 2. Registrací uživatel vyslovuje dobrovolný a výslovný souhlas s těmito POP včetně zpracování OÚ.

Placené služby
 1. Některé služby webu jsou zpoplatněny. Použití těchto služeb je dobrovolné a záleží pouze na uživateli, zda služby využije či nikoli. Popis, cenové podmínky a návod k placeným službám jsou uvedeny na příslušných stránkách webu, tyto informace jsou uživateli dostupné před aktivací placené služby. Uživatel je před aktivací této služby/služeb vždy upozorněn na to, že daná služba je zpoplatněna. Na místě zpoplatnění služby je uveden ceník a dostupné platební metody, ceny jsou vždy uváděny včetně DPH. Je zde také možnost kontaktovat správce nebo zadat žádost o reklamaci/vrácení peněz prostřednictvím formuláře „NAPIŠTE NÁM“.
 2. V případě úhrady prostřednictvím webových stránek je platba možná prostřednictvím SMS (PRSMS) nebo platební brány, která, mimo jiné, podporuje úhradu poplatků platební kartou, má-li tato povoleno provádět nákupy přes Internet.
 3. Úhradou služby vzniká právní vztah - smlouva mezi uživatelem a správcem. Po zaplacení všech poplatků spojených s úhradou služby, se správce zavazuje zprovoznit služby bez zbytečného odkladu. Uživatel výslovně bere na vědomí, že nemá nárok na zprovoznění služby/služeb dříve, než budou poplatky za objednané služby připsány v plné výši na účet správce.
 4. Jestliže uživatel uhradí poplatek za objednané služby a následně svou registraci/přihlášku zruší, zaplacená úhrada se nevrací.
 5. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné náklady uživatele spojené s úhradou vyplývající ze smluvního vztahu uživatele a jeho mobilním operátorem nebo bankou, která uživateli platební kartu vydala, případně která vede pro uživatele bankovní účet, jejichž prostřednictvím úhradu provedl.
 6. V případě, že správce v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis major") nemůže službu realizovat, přihlášené/registrované uživatele neprodleně uvědomí. V tomto případě veškeré závazky vůči uživateli, vzniklé správci na základě právního vztahu mezi účastníkem a správcem zanikají a uživateli nepřísluší žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

Nepovolená inzerce
Na všech serverech, které slouží pro jakoukoli inzerci se bez ohledu na placené služby (TOP, Premium inzerát atp.) zakazuje inzerovat:
 1. Práce a služby jejich podmínkou je poplatek předem ať v hotovosti nebo platební kartou
 2. Zvýraznění inzerátů velkým množstvím grafických symbolů ASCII tabulky (vykřičníky, hvězdičky, vodoznaky, uvádění URL adres ke zboží apod.). Hodnocení podléhá administrátorovi.
 3. Multilevel marketing, letadlové systémy, emailig, provizní systémy, možnosti bezpracných výdělků
 4. Opakovaná inzerce stále stejného zboží, neomezeného množství zboží, inzerce zjevných padělků, kopií a napodobenin.
 5. Inzerce diagnostických sad, antiradarů, pohonných hmot, chip tuningu.
 6. Inzerce eskortních služeb, erotická inzerce, inzerce za jejímž obsahem se mohou skrývat erotické služby, inzerce erotických pomůcek.
 7. Nelze rovněž inzerovat léky, potravinové doplňky, herní účty, maso mrtvých zvířat, herní účty, jakékoli kryptoměny a operace s nimi.

Odstoupení
 1. V případě, že uživatel zakoupí službu správce, má v souladu s ustanovením §1289 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne poskytnutí této služby. Tato lhůta začíná běžet okamžikem zprovoznění služby správcem. Uživatel může odstoupit od smlouvy jakýmkoliv prokazatelným způsobem (telefonicky, zasláním emailu na kontakty uvedené správcem či prostřednictvím odkazu „NAPIŠTE NÁM“ uvedeného v patičce webu.
 2. Částka za poskytnutou službu bude vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na uživatelem zvolený účet, přičemž služba bude v databázích anulována okamžitě, jakmile se na tom správce s uživatelem dohodnou.

Reklamační řád
 1. Veškeré reklamace se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku.
 2. Veškerá odpovědnost za používání webu/aplikace je na straně uživatele, správce nenese žádnou odpovědnost. Správce také nenese odpovědnost za to, že uživateli nebude doručeno potvrzení registrace z důvodů spočívajících na straně uživatele, zejména pak z důvodů, že nebude možné potvrzení doručit uživateli zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).
 3. V případě, že uživateli nejsou poskytnuty uhrazené služby, je oprávněn požadovat zprovoznění uhrazených služeb. Pro tyto účely je uživatel povinen sdělit správci min. přezdívku nebo e-mail, který uvedl v registraci, resp. identifikační údaje platby. V opačném případě bere uživatel na vědomí, že správce není schopen reklamované služby dohledat.
 4. V případě, že dojde ze strany správce ke zrušení služeb uhrazených uživatelem, aniž by uživatel zrušil svou registraci, nebude-li ujednáno jinak, správce vrátí úhradu uživatele v plné výši takto:
  a) v případě elektronické úhrady bude poplatek vrácen prostřednictvím platební brány, kterou byla úhrada provedena;
  b) v případě platby PRSMS nebo bankovním převodem bude poplatek vrácen převodem na bankovní účet uživatele.

ČLÁNEK IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Správce je oprávněn, v případě porušení některého z ustanovení těchto POP uživatelem, zrušit uživateli registraci, event. zablokovat jeho IP adresu apod. V takovém případě nevzniká uživateli žádný nárok na náhradu případných škod, vrácení nebo náhradu uhrazených poplatků či kompenzace uhrazených služeb.
 2. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto POP neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto POP, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 3. Správce je oprávněn tyto POP kdykoliv změnit, o případné změně bude uživatele informovat na webu. Uživatel, v případě, že se změnou nesouhlasí, má právo změny POP odmítnout a registraci či smluvní vztah ukončit s tím, že výpovědní doba uplyne posledním dnem předcházející den, ve kterém nabyly účinnosti změny POP. Pokud uživatel registraci či smluvní vztah neukončí/nevypoví a nebo čerpá služby za účinnosti nové úpravy, má se za to, že se změnou vyjádřil souhlas. POP vstupují v platnost jejich zveřejněním.
 4. Veškerá ustanovení těchto POP a eventuální smluvní vztah mezi uživatelem a správcem se řídí právním řádem České republiky.
 5. V případě vzniku právního vztahu mezi správcem a uživatelem, tvoří tyto POP nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi správcem a uživatelem a uživatel úhradou poplatku současně stvrzuje, že se s těmito POP seznámil, a že je výslovně bere na vědomí a souhlasí s nimi, a že tyto POP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a správcem.
 6. Správce informuje s ohledem na ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uživatele - spotřebitele o možnosti řešit případné spory, vyplývající ze smluv uzavřených se správcem, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.

© 2021 TANGER infosystems s.r.o., 1.1.2022